หน้าหลัก

ส่งเสริมการออม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
โครงการธนาคารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน มีนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินสาขา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ดูแลในการดำเนินการธนาคารโรงเรียน

การสนับสนุนจากธนาคารออมสิน
1. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เอกสารแบบพิมพ์ตามความเหมาะสม
2. ระบบงานของธนาคารโรงเรียน พร้อมการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน
3. มีธนาคารออมสินสาขาเป็นพี่เลี้ยง
4. การสนับสนุนในกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม

การให้บริการ
ธนาคารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เปิดให้บริการเปิดบัญชี, ฝาก, ถอน ตามวันและเวลา ดังนี้
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07.30 น. - 14.30 น. โดยจะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งมาคอยให้บริการ