เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการงานธนาคารโรงเรียน
ประธานที่ปรึกษา
นายวิลิศ สกุลรัตน์         ผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่ปรึกษา
นางกนกธร  วงษ์จันทร์      รองผู้อำนวยการโรงเรียน

ประธานกรรมการ
นายการุณย์ ผลสมบัติ

รองประธานกรรมการ
นางสาววรรณี ศริดี

กรรมการ
1. นางสาววิศิษฎ์ พูลพฤกษ์
2. นางสุนีย์ เรืองชัยวิริยะ
3. นางเสาวรีย์ โรจน์พานิช
4. นางสาวนิชานันท์ บัวยา
5. นางสาวรัตนา กสิวัตร
6. นางสาวรุ่งอรุณ มากประยูร
7. นายอิทธิพล เจริญเมือง
8. นางจิราพร บุญวาที
9. นางสาวสุกฤตา โสมล           กรรมการและเลขานุการ
10. นางสาวปทิตตา ใจกล้า       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ