ประโยชน์ที่ได้รับ


ประโยชน์ที่ได้รับจากการเปิดธนาคารโรงเรียน
นักเรียนที่ใช้บริการธนาคารโรงเรียน

1. มีสถานที่สำหรับการฝาก - ถอนเงิน อย่างสะดวก นักเรียนไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาหรือ นอกโรงเรียน
2. รักและรู้จักประหยัดเก็บออม และมีการเก็บออมเงินอย่างสม่ำเสมอ
3. นักเรียนที่ฝากเงินธนาคารโรงเรียนจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

นักเรียนที่ปฎิบัติงานธนาคารโรงเรียน
1. สามารถฝึกทักษะด้านการทำงาน รู้หลักการบริหารและการบริการที่ถูกต้อง
2. สร้างเสริมประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่น แบบทีมงาน
3. เสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบ
4. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
5. มีกิจกรรมสโมสรให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องนอกจากการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน
6. ได้รับเกียรติบัตรหลักจากปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน

โรงเรียนที่เปิดธนาคารโรงเรียน
1. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียน ในการร่วมส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับนักเรียน
2. สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถาบันการศึกษาอื่น
3. สามารถมีสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติงานหรือสร้างประสบการณ์การทำงานที่เหมือนจริงในรูปแบบของสถาบันการเงินให้กับนักเรียน
4. ร่วมปลูกฝังให้เยาวชนของชาติมีค่านิยมด้านการออมทรัพย์ และมองเห็นคุณค่าความสำคัญในการออม และปฏิบัติจนเป็นนิสัยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
5. อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับเกียรติบัตรจากการที่ดูแลธนาคารโรงเรียน
6. ส่งเสริมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ