การให้บริการ

การให้บริการ

ธนาคารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เปิดให้บริการเปิดบัญชี, ฝาก, ถอน ตามวันและเวลา ดังนี้
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07.30 น. - 14.30 น. โดยจะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งมาคอยให้บริการ

ประเภทเงินฝาก
เงินฝากของธนาคารโรงเรียนมีเพียงประเภทเดียว คือ เงินฝากเผื่อเรียก ซึ่งเป็นเงินฝากที่สามารถฝาก-ถอน ได้ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป และจะฝาก-ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้ โดยโรงเรียนจะเปิดบัญชีกับธนาคารออมสินสาขาพี่เลี้ยงเพียงบัญชีเดียว ส่วนบัญชีย่อยของนักเรียน โรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้ดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับประกาศธนาคารออมสิน ประเภทเงินฝากเผื่อเรียก (อัตราดอกเบี้ยเฉพาะธนาคารโรงเรียน) อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ   0.5 บาทต่อปี โดยสิ้นปีจะมีการประมวลผลดอกเบี้ยและจะตีดอกเบี้ยออกสมุดบัญชีเงินฝากในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี

ประเภทเงินถอน
  • ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้
  • ต้องเหลือเงินติดบัญชี 100 บาท
  • การถอนต้องใช้บัตรประจำตัวนักเรียน/บัตรประจำตัวประชาชน หรือให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นต์รับรอง

การปิดบัญชี

ต้องจบการศึกษาหรือย้ายโรงเรียน