ความเป็นมา


ธนาคารออมสินมีบทบาทในการส่งเสริมการออมให้สังคมไทยได้รู้จักการออมบนพื้นฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง จึงจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่เด็กและเยาวชนโดยเชื่อมั่นว่าหากคนไทยมีจิตสำนึกรักการออมตั้งแต่เยาว์วัยก็จะส่งผลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นความสำคัญของการออม และรู้จักการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม มีเงินเก็บออมและสามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต ธนาคารออมสินจึงได้จัดให้มีโครงการธนาคารโรงเรียนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา 


โครงการธนาคารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน มีนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินสาขา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ดูแลในการดำเนินการธนาคารโรงเรียน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างวินัยการออมให้กับเด็กและเยาวชน
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกความรับผิดชอบและการให้บริการ
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่ก้อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
4. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเยาวชน โรงเรียน และธนาคาร
5. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นธนาคารเพื่อการออมของเยาวชน