โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล

หลักการและเหตุผล

โครงการธนาคารโรงเรียน เป็นโครงการที่สนับสนุนบทบาทและวิสัยทัศน์ของธนาคาร ออมสิน ในการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการออม และสร้างวินัยทางการเงินให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วยการดำเนินชีวิต ที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน ธนาคารโรงเรียนได้พัฒนารูปแบบการออมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการออมในยุคดิจิทัล โดยมีผู้บริหาร ครู/อาจารย์ และนักเรียน/นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินงานด้วยตนเอง และธนาคารออมสินสนับสนุนในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ เอกสารสิ่งพิมพ์ และวัสดุเครื่องใช้สำนักงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน รวมทั้งการให้ความรู้ คำปรึกษา การใช้ระบบงานอย่างถูกต้อง


วัตถุประสงค์


ผลที่คาดว่าจะได้รับ