โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล

หลักการและเหตุผล

โครงการธนาคารโรงเรียน เป็นโครงการที่สนับสนุนบทบาทและวิสัยทัศน์ของธนาคาร ออมสิน ในการเป็นผู้นำในการส่งเสริมการออม และสร้างวินัยทางการเงินให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วยการดำเนินชีวิต ที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน ธนาคารโรงเรียนได้พัฒนารูปแบบการออมให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการออมในยุคดิจิทัล โดยมีผู้บริหาร ครู/อาจารย์ และนักเรียน/นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินงานด้วยตนเอง และธนาคารออมสินสนับสนุนในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ เอกสารสิ่งพิมพ์ และวัสดุเครื่องใช้สำนักงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน รวมทั้งการให้ความรู้ คำปรึกษา การใช้ระบบงานอย่างถูกต้อง


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการออมเงินและสร้างวินัยด้านการเงินให้แก่เด็ก และเยาวชน

  2. เพื่อสนับสนุนเยาวชนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ ส่วนรวมฝึกฝนการทำงานร่วมกับ ผู้อื่นและฝึกความรับผิดชอบต่อ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. สร้างวินัยทางการเงินให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่รู้คุณค่าของการออม อย่างแท้จริง

  2. เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรู้จักฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่นและฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และสร้างความภาคภูมิใจแก่นักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน ในการเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนให้นักเรียนเล็งเห็นความสำคัญของการออม