ส่งเสริมการออม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

โครงการธนาคารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน มีนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินสาขา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ดูแลในการดำเนินการธนาคารโรงเรียนการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน

1. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เอกสารแบบพิมพ์ตามความเหมาะสม

2. ระบบงานของธนาคารโรงเรียน พร้อมการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน

3. มีธนาคารออมสินสาขาเป็นพี่เลี้ยง

4. การสนับสนุนในกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม

การให้บริการ

ธนาคารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เปิดให้บริการเปิดบัญชี, ฝาก, ถอน ตามวันและเวลา ดังนี้

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 07.30 น. - 14.30 น. โดยจะมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งมาคอยให้บริการ