การให้บริการ

ธนาคารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เปิดให้บริการเปิดบัญชี, ฝาก, ถอน ตามวันและเวลา ดังนี้

ประเภทเงินฝาก

เงินฝากของธนาคารโรงเรียนมีเพียงประเภทเดียว คือ เงินฝากเผื่อเรียก ซึ่งเป็นเงินฝากที่สามารถฝาก-ถอน ได้ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป และจะฝาก-ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้ โดยโรงเรียนจะเปิดบัญชีกับธนาคารออมสินสาขาพี่เลี้ยงเพียงบัญชีเดียว ส่วนบัญชีย่อยขอนักเรียน โรงเรียนจะเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้ดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับประกาศธนาคารออมสิน ประเภทเงินฝากเผื่อเรียก (อัตราดอกเบี้ยเฉพาะธนาคารโรงเรียน) อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0.25 บาทต่อปี โดยสิ้นปีจะมีการประมวลผลดอกเบี้ยและจะตีดอกเบี้ยออกสมุดบัญชีเงินฝากในวันที่ 1 มกราคมของทุกปี

ประเภทเงินถอน

    • ถอนวันละกี่ครั้งก็ได้

    • ต้องเหลือเงินติดบัญชี 100 บาท

    • การถอนต้องใช้บัตรประจำตัวนักเรียน/บัตรประจำตัวประชาชน หรือให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นต์รับรอง

การปิดบัญชี

ต้องจบการศึกษาหรือย้ายโรงเรียน