ธนาคารออมสินมีบทบาทในการส่งเสริมการออมให้สังคมไทยได้รู้จักการออม บนพื้นฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง จึงจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นปลูกฝังนิสัยรักการออมให้แก่เด็กและเยาวชน โดยเชื่อมั่นว่าหากคนไทยมีจิตสำนึกรักการออมตั้งแต่เยาว์วัยก็จะส่งผลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เห็นความสำคัญของการออม และรู้จักการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม มีเงินเก็บออมและสามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต ธนาคารออมสินจึงได้จัดให้มีโครงการธนาคารโรงเรียนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษา

โครงการธนาคารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน มีนักเรียน ครู อาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินสาขาตลาดเทศบาล 2 ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ดูแลในการดำเนินการธนาคารโรงเรียน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างวินัยการออมให้กับเด็กและเยาวชน

2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกความรับผิดชอบและการให้บริการ

3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่ก้อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม

4. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเยาวชน โรงเรียน และธนาคาร

5. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นธนาคารเพื่อการออมของเยาวชน

โครงการธนาคารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี โดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน มีนักเรียน

ครู อาจารย์ และบุคลากรของโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสินสาขาตลาดเทศบาล 2

ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ ดูแลในการดำเนินการธนาคารโรงเรียน


การสนับสนุนจากธนาคารออมสิน

1. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เอกสารแบบพิมพ์ตามความเหมาะสม

2. ระบบงานของธนาคารโรงเรียน พร้อมการอบรมให้ความรู้ในการบริหารจัดการและการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน

3. มีธนาคารออมสินสาขาตลาดเทศบาล 2 เป็นพี่เลี้ยง

4. การสนับสนุนในกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม