ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ริมคีรี

ประธานที่ปรึกษา

นางกนกธร วงษ์จันทร์

ที่ปรึกษา

นางจิราพร บุญวาที

หัวหน้างาน

นางสาวรัตนา กสิวัตร

รองหัวหน้างาน

นางสาวรุ่งอรุณ มากประยูร

เลขานุการ

นางมัณฑนา ทวีผล

กรรมการ

นางสาววิศิษฏ์์ พูลพฤกษ์

กรรมการ

นางสาวสุกฤตา โสมลกรรมการ

นางสาวกัลยรักษ์ สนองไทย

กรรมการ

นางลินดา สิงหกุล

กรรมการ

นางสาวศศิวิมล ศศิวรกุล

กรรมการ

นางสาวรสนรินทร์ แก้วใส

กรรมการ

นางสาวอังคณา ฟูคณะ

กรรมการ