ประโยชน์ที่ได้รับจากการเปิดธนาคารโรงเรียน

นักเรียนที่ใช้บริการธนาคารโรงเรียน

1. มีสถานที่สำหรับการฝาก - ถอนเงิน อย่างสะดวก นักเรียนไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาหรือ นอกโรงเรียน

2. รักและรู้จักประหยัดเก็บออม และมีการเก็บออมเงินอย่างสม่ำเสมอ

3. นักเรียนที่ฝากเงินธนาคารโรงเรียนจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

นักเรียนที่ปฎิบัติงานธนาคารโรงเรียน

1. สามารถฝึกทักษะด้านการทำงาน รู้หลักการบริหารและการบริการที่ถูกต้อง

2. สร้างเสริมประสบการณ์การทำงานร่วมกับผู้อื่น แบบทีมงาน

3. เสริมสร้างลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบ

4. รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

5. มีกิจกรรมสโมสรให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่องนอกจากการปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน

6. ได้รับเกียรติบัตรหลักจากปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน

โรงเรียนที่เปิดธนาคารโรงเรียน

1. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงเรียน ในการร่วมส่งเสริมการออมทรัพย์ให้กับนักเรียน

2. สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสถาบันการศึกษาอื่น

3. สามารถมีสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติงานหรือสร้างประสบการณ์การทำงานที่เหมือนจริงในรูปแบบของสถาบันการเงินให้กับนักเรียน

4. ร่วมปลูกฝังให้เยาวชนของชาติมีค่านิยมด้านการออมทรัพย์ และมองเห็นคุณค่าความสำคัญในการออม และปฏิบัติจนเป็นนิสัยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ

5. อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับเกียรติบัตรจากการที่ดูแลธนาคารโรงเรียน

6. ส่งเสริมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ