พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank)"

ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

8 พฤศจิกายน 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการธนาคารโรงเรียน

ระหว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และธนาคารออมสิน

วันที่ 26 มิถุนายน 2555