โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ศึกษาดูงานงานธนาคารโรงเรียน

ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี

นักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 

เปิดบัญชี MYMO ของธนาคารโรงเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรสัปดาห์การออม

 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 

วันที่ 14 ธันวาคม 2556

โครงการ "โรงเรียน กอช.100%" จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 22 ธันวาคม 2556

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "ธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank)"

 ระหว่าง ธนาคารออมสิน กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี  

8 พฤศจิกายน 2565 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการธนาคารโรงเรียน

 ระหว่าง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี และธนาคารออมสิน 

วันที่ 26 มิถุนายน 2555